R E K L A M A Č N Ý    P O R I A D O K

I.  Predmet  úpravy

Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky, spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb, ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrbiteľov ( Zákon č.250/2007 o ochrane potrebiteľa , Obchodným a občianskym zákonníkom ).

II.  Vymedzenie  pojmov

Na účely reklamačného poriadku sa rozmie :
     a)  predávajúcim  obchodná  spoločnosť   Autokompo, s.r.o.,   ul. Dukelských  hrdinov  20 ,
          960 01 Zvolen , Slovenská  republika, IČO:3662872, IČ DPH: SK2021834694;  spoločnosť
          je  zapísaná  v  Obchodnom  registri  Okresného  súdu  Banská  Bystrica , odd.Sro,  vložka
          č.9291/S , dňa 08.06.2004.
    b)  spotrebiteľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby
          pre osobnú  potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
    c)  výrobkom (tovarom) nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťaže-
          ná alebo  inak získaná,  bez ohľadu  na stupeň  jej spracovania, a ktorá  je určená na ponuku
          spotrebiteľovi alebo  pri  ktorej  možno  predpokladať, že  ju  spotrebiteľ  použije, ak  sa  táto
          vec  dodáva  za  odplatu  alebo  bezodplatne, ktorú  je  predávajúci oprávnený  predávať v sú-
          lade   so zápisom   predmetu  činnosti v Obchodnom registri.
    d)  výrobcom  osoba, ktorá  výrobok  vyrobí,  vyťaží,  obnoví,  upraví  alebo  inak  získa  a  má
          sídlo alebo miesto  podnikania  na území členského  štátu  Európskej únie, členského  štátu
          Európskeho  hospodárskeho  priestoru  alebo Turecka   (ďalej len“členský štát“) , alebo  ten,
          kto sa za  výrobcu  vydáva  označením  výrobku  svojím menom, ochrannou  známkou  alebo 
          iným rozlišovacím  znakom, má  sídlo  alebo  miesto podnikania  na území  členského štátu
          a je splnomocnencom výrobcu, ktorý nemá  sídlo alebo miesto podnikania na území členské-
          ho štátu.
    e)   dovozcom  podnikateľ, ktorý  doviezol  do  členského  štátu  výrobok  zo štátu, ktorý  nie je
          členským štátom,  alebo jeho splnomocnenec.
     f)   dodávateľom  podnikateľ , ktorý  priamo  alebo  prostredníctvom  iných  podnikateľov  dodal
          predávajúcemu  výrobok a  ktorého  činnosť  neovplyvňuje  vlastnosti  výrobku , alebo  jeho
          splnomocnenec.
     g)  službou  akákoľvek  činnosť alebo  výkon, ktorý je  ponúkaný  spotrebiteľovi  odplatne  alebo
          bezodplatne s výnimkou  činností  upravených  osobitnými predpismi,  nad ktorými vykonávajú
          dozor profesijné komory alebo iné orgány štátnej správy.
     h)  reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
      i)  miestom uplatnenia reklamácie  sídlo predávajúceho podľa  písmena a)  a ak má predáva-
          júci aj ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta.
      j)  reklamačným protokolom dokument, ktorým si spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednos-
          ti za škodu.      
      k) vybavením reklamácie ukončenie  reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
          výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
          písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
      l)  odborným posúdením vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikova-
          nou alebo akreditovanou osobou.


III.  Všeobecné  ustanovenia

1)   Predávajúci je povinný
      a)  predávať  výrobky a poskytovať  služby  v bežnej  kvalite,  v  správnom  množstve, hmotnosti,
           alebo  miere a umožniť spotrebiteľovi  prekontrolovať si  správnosť  týchto údajov.
      b)  predávať  výrobky a  poskytovať  služby za dohodnuté  ceny  resp. ceny  uvedené  v cenníku,
           správne ich účtovať a  vydať mu doklad  o kúpe  výrobku alebo  poskytnutí  služby.
      c)  riadne informovať o podmienkach a  spôsobe  reklamácie  vrátane  údajov  o tom, kde možno
           reklamáciu uplatniť  a  o vykonávaní  záručných  opráv.

2)   Spotrebiteľ má právo
      a)  na výrobky a služby v dobrej kvalite
      b)  na uplatnenie reklamácie a náhradu škody
      c)  na informácie, ochranu svojho zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov
      d)  na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly

3)   Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi
      a)  za vady tovaru, ktoré existovali pri jeho prevzatí
      b)  vznikli v priebehu záručnej  doby, ktorú poskytol predávajúci  alebo  výrobca tovaru vo svojom
           záručnom liste potvrdený  predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom
           poriadku.

4)   Kupujúci je povinný
      a)  si pri kúpe tovaru  alebo služby podľa možností  riadne prezrieť , skontrolovať a tým sa uistiť,
           že kupuje tovar alebo službu  v požadovanej kvalite , množstve a cene. Kupujúci  nadobudne 
           vlastnícke   práva k tovaru alebo službe, len čo zaň zaplatí.
      b)  ak je  tovar kupujúcemu odosielaný, tento si prezrie a skontroluje po tom, ako je tovar dopra-
           vený do miesta určenia
      c)  ak kupujúci tovar  neprezrie alebo nezariadil, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva
           škody na tovare, môže uplatniť  nároky  z vád  zistiteľných pri tejto  prehliadke len vtedy, keď
           preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečensva škody na tovare


IV.  Nebezpečenstvo škody na tovare

       a)  škodou na veci sa  rozumie  strata , zničenie , poškodenie  alebo znehodnotenie  veci  bez
            ohľadu  na to, z akých príčin k nim došlo
       b)  nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od
            predávajúceho
       c)  ak je predávajúci podľa zmluvy povinný odovzdať tovar dopravcovi na prepravu tovaru kupujú-
            cemu , prechádza  na  kupujúceho  nebezpečenstvo  škody  na  tovare  jeho  odovzdaním
            dopravcovi
       d)  škoda na tovare, ktorá  vznikla  po  prechode  jej  nebezpečenstva  na  kupujúceho, nemá
            vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu


V.  Vady tovaru

       a)  ak predávajúci poruší svoju povinnosť podľa čl.III. ods.1a) tohto reklamačného poriadku, má
            vadu
       b)  za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru ako určuje zmluva

       c)  ak  z prepravného  dokladu, dokladu  o odovzdaní  tovaru  alebo z vyhlásenia predávajúceho
            vyplýva, že  dodáva  tovar  v  menšom  množstve  alebo  len časť  tovaru, nevzťahujú  sa na
            chýbajúci  tovar ustanovenia  o vadách tovaru

       d)  predávajúci  nezodpovedá  za vady tovaru, o ktorých kupujúci  v čase uzavretia zmluvy vedel
            alebo s prihliadnutím  na okolnosti, za ktorých sa zmluva  uzatvorila, musel  vedieť

       e)  predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má  tovar v okamihu, keď prechádza  nebezpečenstvo
            škody na tovare  na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase

        f)  predávajúci zodpovedá  aj za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po tejto , ak je spôsobená poru-
            šením jeho povinností


                                                             VI.  Reklamácia tovaru


1)  Miestom pre uplatnenie reklamácie je výhradne sídlo spoločnosti (čl.II.ods.a), dátumom prevzatia
     reklamácie  je  dátum  fyzického  prevzatia  tovaru  pracovníkom  firmy,  alebo  dátum  doručenia
     zásielky dopravcom na uvedenú adresu. Reklamácie príjma pracovník firmy počas prevádzkových
     hodín.

2)  Kupujúci  (spotrebiteľ)  má  právo  vytknúť  vady tovaru, na ktoré sa  vzťahuje záruka. Predávajúci
     poskytuje na tovar záruku minimálne 24mesiacov v zmysle Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je
     v záručnom liste vyznačené inak. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný
     deň záručnej doby. Záručné podmienky sú presne  stanovené v záručnom liste. Ak  nebol vydaný
     záručný list, záručné  podmienky sú určené príslušnými  zákonnými  ustanoveniami  (Občiansky
     a Obchodný zákonník).
     Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo na reklamáciu zaniká.

3)  Pri uplatnení reklamácie ( vytknutie vady tovaru ) v záručnej dobe, kupujúci doručí tovar na vyššie
     uvedenú adresu spolu s kópiou dokladu o nákupe a riadne vypísaným záručným listom a originál-
     nym záručným listom, ktorý  vyžaduje  výrobca. Pri určitých  výrobkoch, ktoré vyžadujú odbornú
     montáž, je  potrebný  aj  doklad  o vykonaní  odbornej  montáži  ( na túto skutočnosť je kupujúci
     vopred  upozornený a  je vyznačená  v záručných podmienkach ). Bez  týchto  dokladov  nebude
     tovar prevzatý na reklamáciu a bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

4)  Predávajúci  je povinný spísať o reklamácii  dvojmo  reklamačný  protokol, ktorý obsahuje najmä
     kto, kedy  a  čo reklamuje,  popis závady,  dodané  príslušenstvo  a reklamačný  list zapíše  do
     evidenčnej knihy reklamácií.

5)  Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu  ihneď, v zložitých prípadoch  do troch pracovných dní.
     Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné  posúdenie vady. Vybavenie reklamácie
     však nemá trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob riešenia reklamácie.

6)  Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby  bola táto  bezplatne a riadne odstránená v záko-
     nom stanovenej lehote a na vlastné náklady. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci  
     a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7)  Ak je vada na tovare neodstrániteľná, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, sa predá-
     vajúci dohodne na ďalšom postupe s kupujúcim, či mu vadný tovar vymení alebo mu vráti kúpnu
     cenu.  Pri  vade  tovaru , ktorá  sa  odstrániť  nedá,  ale  nebráni  riadnemu  užívaniu  veci
     (napr.poškriabanie), má zákazník právo  na primeranú zľavu.

8)  V prípade  oprávnenej  reklamácie  kupujúci  hradí  náklady  na zaslanie  tovaru predávajúcemu. 
     Predávajúci hradí náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu a náklady na opravu tovaru.

9)  V prípade neoprávnenej  reklamácie, ak sa preukáže, že reklamovaná  vada bola  zapríčinená
     zákazníkom t.j.poškodením výrobku nesprávnym používaním, nevhodnou manipuláciou, neopráv-
     neným a neodborným zásahom do výrobku, zákazník napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel,
     alebo vedieť mohol, vadu reklamoval, predávajúci bude požadovať náhradu škody, ktorú mu tým
     spôsobil ( manipulačné a poštovné-dopravné náklady ).


Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť  01.01.2010

Vo Zvolene 01.01.2010                                                                             

                                                                                               Autokompo,s.r.o. Zvolen

                                                                                           prevádzka Poľovnícke potreby

 

  Cena bez DPH
  0 ks za 0,00 €
  Cena s DPH
  0 ks za 0,00 €
  Navrch stránky

  UPOZORNENIE

  Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

  Websites you are about to enter are dedicated to experts in field of firearms and ammunition. You state that you are firearms licence or permit holder by entering these sites.

  Vstúpiť