Obchodné podmienky

 

I.  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým poľovníckych potrieb medzi spoločnosťou Autokompo, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "kupujúci").
Kupujúci potvrdením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

   Predávajúci  
Autokompo, s.r.o., so sídlom Dukelských hrdinov 20, 960 01 Zvolen, IČO:36626872. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č.9291/S. Ďalšie kontaktné informácie sú uvedené v sekcii "KONTAKTY".

   Kupujúci  
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  
 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej  činnosti  alebo v rámci  samostatného  výkonu  svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje,  nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi a novelami.

   Podnikateľom sa rozumie:
-osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
-osoba zapísaná v obchodnom registri
-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (napr.slobodné povolania)
-osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a ja zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

   Kúpna zmluva
         Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, ale na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu, vrátane dohodnutej ceny, možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.
         Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.
Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.autokompo.sk a tak umožnená ich archivácia reprodukcia kupujúcim.

 

II.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom spracovania objednávky, podľa zadania zákazníka.
Objednávateľ služby, tovaru a používateľ "kontaktného formuláru" udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na základe §13 číslo (1) písmeno (b) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení, požadovaných pre účel spracovania a realizácie služby spoločnosťou Autokompo, s.r.o., Dukelských hrdinov 20, 960 01 Zvolen (ďalej iba "poskytovateľ služby"). Objednávateľ súhlasí , aby poskytovateľ služby a tovaru spracúval takto poskytnuté osobné údaje vo vlastnom informačnom systéme pre účel registrovania a vybavenia jeho požiadavky. Objednávateľ udeľuje súhlas na dobu dvoch rokov odo dňa jeho udelenia. Objednávateľ alebo používateľ majú právo:
- Právo na výmaz osobných údajov
- Právo na opravu osobných údajov
- Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
- Právo na presnosť osobných údajov
- Právo namietať spracúvanie osobných údajov

V prípade využitia týchto práv voči spoločnosti Autokompo, s.r.o., prosím kontaktujte zodpovednú osobu IT Life s.r.o. na adrese osobnyudaj@itlife.sk , kde bude vaša požiadavka vybavená.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), ul.Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, tel.: +421 48 412 4969, +421 48 415 1871
 

 

III.  OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávať tovar je možné nasledovnými spôsobmi:
     •  prostredníctvom e-shopu na www.autokompo.sk
     •  elektronickou poštou na adrese  autokompo@autokompo.sk
     •  telefonicky na číslach +421-45-5325231 alebo  +421-905-724050
     •  osobne
     •  písomnou objednávkou doručenou na našu adresu: Autokompo, s.r.o. , Dukelských hrdinov 20 , 960 01 Zvolen

Všetky zaslané objednávky Vám budú potvrdené najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa (okrem soboty a nedele) elektronicky alebo telefonicky. Všetky prijaté objednávky sa považujú za záväzné.
Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky alebo e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

 

IV.  CENY

Všetky ceny sú zmluvné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. V e-shope sú ceny aktuálne a platné. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 

V.  SPÔSOBY  PLATBY

Platiť za objednaný tovar sa dá viacerými spôsobmi :
  •  v hotovosti pri preberaní tovaru doručeného kuriérom na dobierku
  •  v hotovosti príp.platobnou kartou pri preberaní tovaru osobne v našej predajni
  •  platba vopred bankovým prevodom (Variabilný symbol uviesť číslo objednávky)
  •  platba na faktúru so splatnosťou, prevodom z bežného účtu po zaslaní faktúry.
     ( len pri splnení určitých podmienok a iba naši obchodní partneri )
  •  splátkový predaj ( len v prípade, že kupujúci splní podmienky spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj ).
      Čísla účtov:            
                 - pre Slovenskú republiku (platba v EUR)          VÚB,a.        č.ú: 2732896251/0200
                    IBAN : SK07 0200 0000 0027 3289 6251      BIC (SWIFT) : SUBASKBX
                 - pre Českú republiku (platba v Kč)     Česká spořitelna,a.s.   č.ú: 1887777359/0800
                    IBAN : CZ65 0800 0000 0018 8777 7359       BIC (SWIFT) : GIBACZPXXXX

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.                                
 

VI.  OTVÁRACIA DOBA

Obchod na adrese Dukelských hrdinov 20 vo Zvolene je otvorený Pondelok-Piatok  8.00h - 17.00h
                           
                             !!!  POZOR - DOČASNÁ ZMENA OTVÁRACEJ DOBY   -   Po -Pi   8.00 - 15.00h  !!!

Objednávať cez internetový obchod na adrese www.autokompo.sk je možné 24h denne, 7dní v týždni. Príjem a vybavenie týchto objednávok zrealizujeme najbližší pracovný deň do 12.00h.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

VII/1.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
a)  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č.    102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

b)  Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 • a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 • b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 • c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

c)  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

d)  Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy priloženého pri objednávke, zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to: Autokompo, s.r.o. , Dukelských hrdinov 20 , 960 01 Zvolen. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne na predajni.

e)  Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. v prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

f)  Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovenej lehoty 14 dní  (č. 102/2014 Z.z.)  prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar, nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

g)  Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s dokladom o nákupe a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná na ďalší nákup.

h)  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou , že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa  zákona č.102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.
j)  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcmu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

VII/2.  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu, môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov).


 VIII.  DODACIE  PODMIENKY

Objednaný tovar je možné :
  •  prevziať osobne príp.splnomocniť osobu na prevzatie (písomne alebo e-mailom).
  •  doručiť kuriérskou službou DPD na dobierku, kde účtujeme manipulačný poplatok ( vrátane poštovného ) ⇒ klikni tu Možnosti platby a doprava

Tovar, ktorý potvrdíme, že je na sklade, posielame do 24 hodín ( v rámci prevádzkovej doby  t.j. okrem soboty a nedele resp.sviatkov )
Pri platbe vopred tovar expedujeme až po pripísaní platby na náš účet a ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. V prípade špeciálnej objednávky (tovar nie je na sklade) sa stanovuje individuálna dodacia  doba, o ktorej je zákazník vopred informovaný.
Kupujúcemu odporúčame, aby  bezprostredne pri dodaní zásielky kuriérom DPD prekontroloval spolu s dopravcom stav  zásielky ( počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice, obálky a pod.) podľa priloženého prepravného listu.  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný Zápis o poškodení zásielky na adresu reklamacie@dpd.sk.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor z kúpnou zmluvou.


IX.  REKLAMÁCIE A ZÁRUČNÉ  PODMIENKY

Reklamáciu na tovar si môžete uplatňovať osobne na našej predajni, alebo zaslaním doporučene poštou ako cenný list resp.balík, na našu adresu. Tovar je potrebné poslať s presným popisom závady, kópiou dokladu o nadobudnutí a originál záručným listom. Ak je to možné zaslať tovar v originálnom balení. Bez potrebných náležitostí nebude reklamácia uznaná.
Pri všetkých reklamáciách sa postupuje podľa "Reklamačného poriadku" predávajúceho a platnými predpismi SR.


X.  ZÁVERČNÉ  USTANOVENIA

Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" (VOP) sú platné od 01.01.2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

  Cena bez DPH
  0 ks za 0,00 €
  Cena s DPH
  0 ks za 0,00 €
  Navrch stránky

  UPOZORNENIE

  Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť sú určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Vstupom na ne vyhlasujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie.

  Websites you are about to enter are dedicated to experts in field of firearms and ammunition. You state that you are firearms licence or permit holder by entering these sites.

  Vstúpiť